Od 1 stycznia 2019r. wzrosła wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Posiadacze pojazdów mechanicznych oraz rolnicy, którzy nie dotrzymają obowiązku zawarcia polisy, muszą liczyć się z wysokimi kosztami.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jasno wytycza zasady określania wysokości opłat karnych. Wysokość tych opłat jest uzależniona od:

– rodzaju pojazdu:

*samochody osobowe – równowartość 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,

*samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i autobusy – równowartość 3-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,

*pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę

– okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:

*do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,

* 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,

* powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.

– minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku, w którym odbyła się kontrola, ustalonego na podstawie ustawy z dn. 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2019 roku

Gradacja opłatySamochody osoboweSamochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusyPozostałe pojazdyOC rolników
100%4 500 zł6750 zł750 zł230 zł
50%2 250 zł3 380380 zł
20%900 zł1 350 zł150 zł