Vleasing.pl

REGULAMIN PROMOCJI DLA UCZESTNIKÓW „BLACK WEEK”

 1. Definicje podstawowych pojęć

Terminy i pojęcia w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

 1. Promocja – prowadzona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie akcja promocyjna pod nazwą „Black Week” mająca na celu nagrodzenie Uczestników Promocji, którzy spełnią warunki uprawniające do otrzymania Nagrody.
 2. Organizator – V LEASING Sp.z o.o. z siedzibą w Leoncinie , pl. Romana Kobendzy 3,
  05-155 Leoncin, powiat nowodworski , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000813953 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawe , XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Uczestnik – podmiot, który w trakcie trwania Promocji, złożył kompletny wniosek i na podstawie którego zawarł z Organizatorem skuteczną umowę leasingową w ramach Promocji „BLACK WEEK”, podając hasło: „BLACK WEEK”.
 4. Czas Trwania Promocji – okres pomiędzy dniem 22.11.2023 a 01.12.2023.
 5. Nagroda – wynagrodzenie pieniężne w wysokości 210 zł netto wypłacane jednorazowo Uczestnikowi po zawarciu skutecznej i wypłaconej umowy leasingowej na zasadach promocji.
 1. Zasady Promocji
 2. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia promocji i warunki uczestnictwa w Promocji „Black Week” oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników.
 3. Nagroda przeznaczona jest dla Uczestników, którzy doprowadzą do zawarcia umowy leasingowej, na podstawie wniosku leasingowego złożonego w Czasie Trwania Promocji – jednorazowo za każdą taką umowę.
 4. Umowa leasingu jest zawarta po spełnieniu wymagań określonych promesą leasingową, podpisaniu przez strony umowy oraz wydaniu przedmiotu leasingu według zasad określonych w instrukcjach wewnętrznych Organizatora.
 5. Promocja ma zastosowanie do wszystkich Uczestników, którzy w terminie 10 dni licząc od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu nie zgłoszą pisemnie sprzeciwu co do objęcia ich Promocją.
 6. Uczestnik może zrezygnować z przyjęcia nagrody, w takim przypadku nagroda przepada.

III. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem na adres siedziby Organizatora przez cały Czas Trwania Promocji, jednak nie później niż w terminie 14 od dnia ukończenia Promocji.
 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od daty złożenia reklamacji.

IV Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) Administratorem danych osobowych Uczestnika, przetwarzanych w związku z realizacją Promocji, jest Organizator.
 2. Uczestnik przystępując do Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji, w zakresie do tego niezbędnym, a także na otrzymywanie wszelkich informacji związanych z Promocją za pomocą środków komunikacji elektronicznej, między innymi poczty elektronicznej.
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.
 4. Dane osobowe podane przez Uczestników muszą być prawidłowe, ważne i prawdziwe pod rygorem wykluczenia z udziału w Promocji. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest zgoda, ma on prawo do jej wycofania, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

6.Szczegółowa klauzula informacyjna została udostępniona na stronie internetowej www.vleasing.pl w zakładce Klauzula RODO.

 1. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych wynikających z Rozporządzenia, można kontaktować się z wyznaczonym przez V LEASING Sp. z o.o. inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@vleasing.pl.
 1. Postanowienie końcowe
 2. Regulamin wraz z informacją o ogłoszeniu Promocji dostępny jest w siedzibie Organizacji.
 3. Kontrola poprawności prowadzenia Promocji i jej zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze. V LEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Leoncinie , pl. Romana Kobendzy 3, 05-155 Leoncin, powiat nowodworski Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawe , XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000813953 NIP 5311707129 Regon 384870350 Kapitał zakładowy 50 000,00 PLN tel : 227320518 www.vleasing.pl.
 4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Promocji wykluczyć z udziału w niej (w tym odmówić przyznania Nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenie o działalność sprzeczną z niniejszym Regulaminem.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Promocji bez konieczności wskazania przyczyn takiej decyzji.
 6. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i jest dostępny w siedzibie Organizatora.
 7. Wszelkie zgody, akceptacje i inne oświadczenia Organizatora, o których mowa w niniejszym Regulaminie, a także wydawane w związku z niniejszym Regulaminem wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Promocji przez jego Uczestników.
 9. Organizator zrzeka się odpowiedzialności w przypadku konieczności odwołania, przełożenia lub skrócenia bądź zmiany terminu Promocji, niezależnie od przyczyn takiej decyzji.
 10. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby Organizatora.
 11. Niniejsza Promocja, jako że jej wynik uzależniony jest wyłącznie od działań Uczestników i oceny tychże przez Organizatora, nie ma charakteru „gry losowej” o jakiej mowa w art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 Nr 201, poz. 1540) i nie podlega powyższej ustawie.
 12. Uzyskanie Nagrody łączy się z powstaniem obowiązku podatkowego (podatek dochodowy) po stronie Laureata. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot jakichkolwiek wydatków, kosztów czy nakładów poniesionych w związku z przystąpieniem do Promocji.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).