Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować karą pieniężną nałożoną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Wysokość kary jest uzależniona od:
– kategorii pojazdu:
a) osobowe – równowartość 2- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
b) ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
c) pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.
– okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:
a) do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
b) 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
c) powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.

Zgodnie z powyższym – posiadacz samochodu osobowego bez ważnego OC przez 2 tygodnie – może otrzymać karę w wysokości nawet 4 000 zł!

W celu uniknięcia odpowiedzialności finansowej należy szczególnie zwracać uwagę na okres trwania polisy po zakupie pojazdu. Zgodnie z prawem, polisa zbywcy nie przedłuża się automatycznie, a Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym ochrona została zawarta nie ma obowiązku powiadamiania nowonabywcy o konieczności dalszego ubezpieczania pojazdu.