Vleasing.pl

Wcześniejsza spłata leasingu – jak działa i kiedy jest możliwa?

Leasingobiorca może być zainteresowany wcześniejszą spłatą leasingu. Opcja ta może być rozważona, jeśli przedmiot leasingu nie jest już potrzebny np. ze względu na zamknięcie firmy, zmianę charakteru działalności, czy też kiedy po prostu w firmie sprzyjają czynniki umożliwiające wcześniejszą spłatę. Dowiedz się, jak wygląda wcześniejsza spłata leasingu oraz w jakich dokładnie przypadkach jest ona możliwa.

Czy leasing można spłacić wcześniej?

Tak, wcześniejsza spłata leasingu jest możliwa. Jeśli przedsiębiorca chce wcześniej spłacić raty leasingowe, musi poinformować o tym leasingodawcę i uzyskać jego zgodę. Takie postępowanie jest prowadzone zgodnie z warunkami umowy. Leasingobiorca jest zobowiązany do zapłaty leasingodawcy pozostałych płatności oraz wszelkich zaległości do czasu wygaśnięcia umowy. Po uiszczeniu opłat leasingowych z góry, leasingobiorca może wykupić przedmiot umowy, stając się automatycznie jego właścicielem i zarejestrować go w ewidencji środków trwałych. Kwota odkupu zależy od rodzaju leasingu – istotne jest, czy był to leasing finansowy, czy leasing operacyjny.

Wcześniejsza spłata leasingu finansowego

Wcześniejsza spłata leasingu finansowego jest z reguły bezproblemowa i można jej dokonać w każdym momencie trwania umowy, jednak wyłącznie za zgodą leasingodawcy. Aby wykupić przedmiot, leasingobiorca musi zapłacić leasingodawcy kwotę równą zaległej należności. Leasingodawca może jednak naliczyć dodatkową opłatę za wcześniejszą spłatę i chęć rezygnacji z leasingu przed określonym pierwotnie terminem.

Wcześniejsza spłata leasingu operacyjnego

W przypadku leasingu operacyjnego nieco trudniejsze jest wcześniejsze rozwiązanie umowy poprzez wykup leasingu. Ilość czasu przewidziana na przeniesienie własności zależy od czasu, jak już upłynął od zawarcia umowy. Lepszym rozwiązaniem jest rozwiązanie umowy po upływie 40% normalnego okresu amortyzacji przedmiotu. Ordynacja podatkowa określa, że wyłącznie umowy spełniające ten warunek są uznawane za leasing operacyjny. W takich przypadkach przedmiot można nabyć za zdyskontowaną kwotę przyszłych składek, powiększoną o uzgodnioną w umowie cenę wykupu. Dodatkowo, w przypadku rezygnacji w połowie terminu może zostać naliczona opłata.

Jeśli leasingodawca zgadza się na wcześniejsze umorzenie leasingu operacyjnego przed upływem 40% normalnego okresu amortyzacji, cena umorzenia ustalana jest na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę. Wszystkie koszty takich usług ponosi leasingobiorca. Cena wykupu leasingowanego przedmiotu odpowiada ustalonej wartości rynkowej, w sytuacji kiedy okaże się ona wyższa niż suma pozostałych do końca leasingu rat. Podczas kalkulacji, nie jest brana pod uwagę dotychczasowa spłacona wartość przedmiotu leasingu.

W przypadku leasingu operacyjnego, w większości przypadków korzystniejszą opcją dla przedsiębiorców jest wcześniejsza spłata leasingu, po upływie 40% normalnego okresu amortyzacji przedmiotu.

Inne możliwości na szybsze zakończenie umowy leasingu

Wcześniejsza spłata leasingu to jeden z wielu sposobów na wcześniejsze zakończenie umowy leasingu. Sprawdź pozostałe metody.

  • Cesja leasingu – metoda ta polega na przeniesieniu leasingu na inną firmę, która może wówczas dokonywać pozostałych płatności i korzystać z przedmiotu leasingu na tych samych zasadach, z prawem wykupu;
  • Podnajem przedmiotu leasingu – przedsiębiorca może wypożyczać przedmiot leasingu innej firmie. Przedsiębiorcy mogą w ten sposób uniknąć konsekwencji wypowiedzenia umowy przed upływem 40 % okresu amortyzacji poprzez wydzierżawienie przedmiotu leasingu innej firmie. Ta metoda jednak wymaga zgody leasingodawcy.
  • Rozwiązanie umowy – wypowiedzenie umowy jest najmniej korzystną opcją, gdyż wiąże się z natychmiastową spłatą pozostałego zadłużenia wraz z odsetkami, zwrotem użytkowanego przedmiotu oraz uiszczeniem opłaty manipulacyjnej.
  • Zmiana harmonogramu płatności – jeżeli strony ustalą zmianę harmonogramu płatności, dołącza się aneks do umowy. Takie rozwiązanie może zaproponować zarówno leasingodawca, jak i leasingobiorca.

Wcześniejsza spłata leasingu - podsumowanie

Wcześniejsza spłata leasingu, dla wielu przedsiębiorców może być korzystna. 

Najczęściej z tej opcji korzystają przedsiębiorcy, którzy chcą wymienić przedmiot na bardziej nowoczesny lub też kiedy są zadowoleni ze sprzętu i chcą zakończyć leasing przed terminem. Wcześniejsza spłata leasingu pozwala na szybsze pozyskanie określonego w umowie przedmiotu na własność. W ten sposób przedsiębiorca staje się właścicielem przedmiotu i może wprowadzić go do ewidencji środków trwałych i dysponować nim, tak jak uważa. Cena zakupu zależy od tego, czy przedsiębiorca posiada leasing finansowy, czy operacyjny.

jak skutecznie ubezpieczyć firmę obraz 3
Potrzebujesz porady w sprawie leasingu?

Możesz skorzystać z wiedzy naszych specjalistów. 

Sprawdź też nasze inne artykuły: