Vleasing.pl

ABC leasingu - pojęcia leasingowe

Jeśli zastanawiasz się nad wzięciem leasingu i wcześniej nie miałeś do czynienia z tym finansowaniem, na początek powinieneś zapoznać się z zasadami jego udzielania oraz spłacania. Z tego powodu na poniższej stronie przygotowaliśmy dla Ciebie kompendium wiedzy dla umów leasingowych. Wyjaśniamy w nim najważniejsze, związane z nimi pojęcia – poznaj je już teraz!

Świat leasingu na naszym kanale Youtube

Jeżeli jesteś osobą, która woli zdobywać wiedzę poprzez filmy wideo, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość! Posiadamy kanał na YouTube, gdzie regularnie publikujemy materiały wideo dotyczące leasingu. Tam także znajdziesz wyjaśnienia trudnych pojęć, praktyczne porady oraz ciekawostki z branży. Nasze filmy pomogą Ci zrozumieć wszelkie niuanse umów leasingowych w jeszcze bardziej przystępny sposób.

Zachęcamy do subskrybowania kanału i śledzenia najnowszych publikacji. 

Czas trwania leasingu

Pojęcie to określa po prostu przez jak długi czas będzie obowiązywać leasing. W okresie tym będziesz korzystać z przedmiotu leasingu, opłacając w zamian comiesięczne raty. W czasie tym właścicielem środka trwałego pozostaje leasingodawca. Gdy umowa dobiegnie końca, jej przedmiot możesz oddać lub wykupić na własność.

Pamiętaj, że im dłuższy czas trwania leasingu, tym niższa rata miesięczna, ale jednocześnie łączny koszt finansowania będzie wyższy. To jaki jest on maksymalny, uzależnione będzie zarówno od oferty leasingodawcy, jak i przedmiotu umowy. To samo dotyczy minimalnej długości. Na przykład w przypadku auta czas ten musi wynosić nie mniej, jak 40% okresu jego amortyzacji).

Czynsz inicjalny

To odpowiednik wpłaty początkowej znanej na przykład z kredytu hipotecznego. Czynsz inicjalny określa kwotę, jaką należy zapłacić przy podpisaniu umowy (jest pewnym procentem od wartości finansowanego środka trwałego).

Czynsz leasingowy

To z kolei odpowiednik raty kredytu. Czynsz leasingowy jest kwotą, jaką leasingobiorca musi opłacać w zamian za użytkowanie finansowanego środka trwałego. Zazwyczaj płacony jest co miesiąc i może mieć wartość stałą lub zmienną, w tym sezonową (przez pewien okres roku rata jest wysoka, a przez resztę miesięcy dużo niższa).

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy leasingu

Dokumenty wymagane do uzyskania tego finansowania zależne są m.in. od rodzaju procedury wnioskowania czy przedmiotu umowy. Jednak praktycznie zawsze leasingodawcy wymagają przedstawienia:

  • umowy spółki, jeśli taka jest forma prowadzonej działalności gospodarczej,
  • wpisu w bazie REGON oraz NIP,
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o braku zaległości.


Sprawdź też: Jakie dokumenty są potrzebne do leasingu?

Leasing

Leasing to umowa podpisywana przez dwie strony – leasingodawcę oraz leasingobiorcę. Pierwsza z nich finansuje zakup konkretnego środka trwałego, a druga korzysta z niego opłacając w zamian czynsz leasingowy.

Leasing finansowy

To jedna z form leasingu, które cechą charakterystyczną jest zaliczanie przedmiotu finansowania do majątku leasingobiorcy. Tym samym to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych i jednocześnie jest zobowiązany do opłacenia całego podatku VAT z góry. Co ważne, na zakończenie umowy leasingobiorca ma obowiązek wykupienia jej przedmiotu na własność. Jednocześnie do kosztów uzyskania przychodu może on zaliczyć tylko odsetkową część rat.

Sprawdź też: Leasing finansowy – co to jest?

Leasing operacyjny

W przypadku tej formy leasingu, przedmiot umowy przez cały jej okres wlicza się do majątku leasingodawcy. W efekcie to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Dzięki temu leasingobiorca ma prawo odliczyć od przychodu wszystkie koszty związane z leasingiem. Do tego na koniec umowy może wykupić środek trwały lub zwrócić go leasingodawcy.

Sprawdź też: Leasing operacyjny – co to jest?

Leasing bezpośredni

Takim pojęciem określa się sytuacje, gdzie podmiotem udzielającym finansowania jest producent bądź sprzedawca środka trwałego objętego umową leasingu.

Leasing fabryczny

To pewnego rodzaju odmiana leasingu bezpośredniego. W tym przypadku leasingodawca będzie powiązany z producentem lub sprzedawcą przedmiotu objętego umową leasingu – zwykle należy do tej samej grupy kapitałowej.

Leasing pośredni

To przeciwieństwo leasingu bezpośredniego – leasingodawca oraz sprzedawca bądź producent finansowanego przedmiotu nie są ze sobą powiązani. W naszym kraju najczęściej mamy do czynienia właśnie z tą postacią finansowania.

Leasing konsumencki

Z założenia jest to po prostu leasing kierowany do klientów indywidualnych – osób nieprowadzących działalności gospodarczej czy rolniczej. Udzielany jest na praktycznie identycznych zasadach jak finansowanie przeznaczone dla przedsiębiorców. Jednak w Polsce jest oferowany rzadko i cieszy się znikomym zainteresowaniem.

Sprawdź też: Leasing konsumencki

Leasing zwrotny

To niezbyt często stosowana forma leasingu, pozwalająca przedsiębiorcy odmrozić środki finansowe zamrożone w środkach trwałych. W tym przypadku leasingobiorca najpierw sprzedaje swój majątek leasingodawcy, a następnie podpisuje umowę leasingu i korzysta z niego, opłacając comiesięczne raty.

Sprawdź też: Leasing zwrotny

Leasingobiorca

W ogromnym skrócie tak określa się korzystającego z leasingu. Może być nim zarówno osoba prywatna czy prawna, jak i jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną. Zalicza się do nich więc m.in. przedsiębiorców oraz rolników.

Leasingodawca

Jest to podmiot udzielający finansowania, a więc kupujący określony środek trwały dla klienta, a następnie udostępniający go w ramach comiesięcznych rat. W większości przypadków leasingodawcami są przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w świadczeniu takich usług finansowych. Jednak z punktu widzenia przepisów forma ich działalności nie jest w żaden sposób narzucona. 

Minimalna oraz maksymalna wartość leasingu

W przypadku granicy dolnej jest to minimalna wartość przedmiotu, który może być objęty umową leasingu. Normują to przepisy prawa, zgodnie z którymi jest to kwota 1000 zł. Co ważne, w przypadku gdy korzysta się z tego finansowania w walucie obcej, powyższą wartość przelicza się po kursie NBP z dnia podpisywania umowy. Z kolei granica górna nie jest określona przepisami – zależy tylko i wyłącznie od oferty samego leasingodawcy.

Czynsz leasingowy

Praktycznie zawsze czynsz leasingowy opłaca się co miesiąc, w równych odstępach czasu. Co ważne, nie liczy się dzień wykonania przelewu, ale jego zaksięgowania na koncie odbiorcy (leasingodawcy). Nawet za jeden dzień opóźnienia udzielający finansowania może zacząć naliczać ustawowe odsetki.

Poręczenie umowy leasingu

Jest to rodzaj zobowiązania, dzięki któremu wnioskujący o leasing uzyskuje wyższą zdolność leasingową. W praktyce obniża ono ryzyko dla leasingodawcy, co zwykle przekłada się na korzystniejsze warunki finansowania.

Poręczyciel w leasingu

Z powyższym pojęciem powiązany jest poręczyciel, a więc podmiot zabezpieczający daną umową leasingową. Ma odpowiednią sytuację finansową, w tym zdolność kredytową, która zmniejsza ryzyko dla leasingodawcy. Poręczyciele są wymagani w momencie, gdy wnioskujący o leasing nie ma wymaganej zdolności do skorzystania z niego.

Prawo własności w przypadku leasingu

Zgodnie z przepisami w tym przypadku prawo własności zawsze przysługuje leasingodawcy. Może więc on dyktować warunki użytkowania przedmiotu finansowania. Może się on stać własnością leasingobiorcy dopiero po zakończeniu umowy leasingu i jednocześnie pod warunkiem, że uregulował on wszystkie swoje zobowiązania.

Przedmiot leasingu

W ogromnym skrócie pojęcie to opisuje rzecz, której zakup finansuje leasingodawca i następnie przekazuje do użytkowania leasingobiorcy. Może nią być praktycznie każdy środek trwały, w tym m.in. samochody, sprzęt komputerowy, nieruchomości czy nawet oprogramowanie.

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu

Ubezpieczenie to chroni przed uszkodzeniem, zniszczeniem czy kradzieżą przedmiotu umowy leasingu. Jego koszt zawsze pokrywa leasingobiorca – zazwyczaj jest wliczany do rat. Charakter tej polisy uzależniony jest od tego, czego ma dotyczyć. Ubezpieczenie może być na przykład komunikacyjne, majątkowe, związane z ochroną prawną czy GAP.

Zabezpieczenie umowy leasingu

Jest to pewnego rodzaju dodatkowa gwarancja udzielana przez leasingobiorcę. Leasingodawca może jej wymagać w momencie, gdy zdolność leasingowa osoby wnioskującej o finansowanie jest zbyt niska. Zabezpieczeniem często jest poręczyciel, ale zdarzają się także sytuacje akceptowania weksli.

Cesja umowy leasingu

To przeniesienie umowy leasingu na inny podmiot, którego dokonuje się w trakcie jej trwania. Najczęściej cesja dotyczy tylko zmiany danych – warunki finansowania nie ulegają zmianie.

Pojęcia dostawcy oraz zbywcy

Oba z nich dotyczą podmiotu, od którego leasingodawca kupuje finansowany środek trwały. Może być nim zarówno producent (dostawca), jak i sprzedawca (zbywca). W większości przypadków to leasingobiorca wskazuje, gdzie konkretnie ma być kupiona interesująca go rzecz. Jednak czasami leasingodawca z różnych względów może wymagać, aby dokonać transakcji z innym podmiotem – zwykle takim, z którym prowadzi współpracę.

Full Service Leasing

Pojęcie to dotyczy leasingu samochodów i jest usługą gwarantującą pełną obsługę związaną z finansowaniem. FSL to skrót od angielskich słów Full Service Leasing. Obejmuje m.in. zakup ubezpieczenia czy kompleksową obsługę serwisową pojazdu. Oczywiście związane z tym opłaty są zawarte w ratach leasingu.

GAP w leasingu

Jest to ubezpieczenie przeznaczone przede wszystkim dla osób korzystających z leasingu. GAP zapewnia ochronę przed utratą wartości finansowanego środka trwałego, najczęściej samochodu. Jeśli w okresie obowiązywania umowy leasingowej dojdzie do szkody całkowitej, odszkodowanie z polisy będzie różnicą pomiędzy pozostałym do spłaty zobowiązaniem, a kwotą otrzymaną z AC.

Sprawdź też: Ubezpieczenie GAP – przydatna ochrona, czy zbędny dodatek?

Harmonogram spłat w leasingu

Jest to wykaz dat płatności wszystkich zobowiązań finansowych związanych z leasingiem. Harmonogram dotyczy więc zarówno comiesięcznych rat, jak i np. wpłaty czynszu inicjalnego czy kwoty związanej z wykupem przedmiotu umowy. Może być zmieniany w trakcie trwania umowy, ale tylko na podstawie reguł, które są w niej zapisane. Co ważne, o zmianę harmonogramu może wystąpić zarówno leasingodawca, jak i leasingobiorca.

OWUL oraz TOIP

Pojęcie to dotyczy dokumentu dołączanego do umowy leasingu, który opisuje szczegółowo wszystkie związane z nią warunki. To nie tylko obowiązki oraz prawa obu stron, ale także m.in. wymagane ubezpieczenia czy zasady zmiany warunków umowy.

Do OWUL zawsze dołączony jest dokument TOIP. To tabela z opłatami dla danej umowy leasingu, zarówno tych podstawowych, jak i dodatkowych, które mogą pojawić się np. w związku z nieterminowymi płatnościami.

Procedura standardowa i uproszczona wnioskowania o leasing

W przypadku procedury uproszczonej wnioskujący o leasing jest zwolniony z przedstawiania dokumentów potwierdzających jego zdolność kredytową. Przy procedurze klasycznej są one wymagane.

Wykup w leasingu

To opcja, która pojawia się po opłaceniu ostatniej raty leasingu (w operacyjnym jest fakultatywna, natomiast w finansowym obowiązkowa). Wykup umożliwia leasingobiorcy przejęcie finansowanego przedmiotu na własność. Warunkiem jest zapłacenie określonej w umowie kwoty – często jest relatywnie niska, wynosząca np. 1% wartości środka trwałego.

Wartość rezydualna

Jest to szacunkowa wartość środka trwałego na koniec okresu leasingu.

Wygodny leasing bez formalności

Nie czekaj, dołącz do grona zadowolonych klientów!
Skorzystaj z naszego leasingu online. Wystarczy wypełnić wniosek, a my zajmiemy się resztą.